ردیفشهرنام نمایندگیمدیریتتلفنآدرسنمایش
1اهوازفروشگاه پیام رایانهآقای جراح زاده06134414160کوی نفت خ گلستان فروشگاه پیام رایانه
2اهوازشرکت دانش ارتباطات تاواآقای ابن العلم06132237755خ آزادگان نبش بختیاری ساختمان هشت بهشت